Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

zonek
6852 f210
zonek
4690 faf9

March 19 2014

zonek
3306 4aeb
I TEN STRZAŁ W PYSK ZA KAŻDYM RAZEM GDY PATRZYSZ W LUSTRO.
Reposted frommakemereal makemereal vianekuchan nekuchan

March 16 2014

7359 8f35
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viafindesiecle findesiecle
zonek
5759 1298
Reposted fromlostindreams lostindreams viafindesiecle findesiecle
8900 0d30 500

wyloga:

Anatomy, 60x60 cm, acrylic & glitter on canvas

Reposted fromvhae vhae viafindesiecle findesiecle

March 12 2014

zonek
0887 ddfe
Arturze...
Reposted fromdobry dobry viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
zonek
Wiesz, czasami z ludźmi nie warto dyskutować, nie warto im tłumaczyć, jedyne, co warto, to zostawić ich i odejść. Osamotnienie jest jedną z najcięższych kar, na które człowiek może skazać człowieka.
— Krystyna Siesicka
zonek
0314 a8c6
Reposted fromTLC2 TLC2 viamefir mefir
zonek
3686 517d
Reposted fromscorpix scorpix viatwocent twocent
zonek
I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— James Frey
Reposted fromswojszlak swojszlak viacwiartkawodki cwiartkawodki
zonek
9994 5585 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakurol kurol
zonek
Reposted fromqb qb viakurol kurol

October 20 2013

zonek

October 19 2013

zonek
Król bezgranicznie kochał swą małżonkę, królową, a ona całym sercem kochała jego. Coś takiego musiało skończyć się nieszczęściem. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted frompesy pesy viaNataly Nataly
zonek
1595 fd26
Reposted fromprzeliterowane przeliterowane viairmelin irmelin
zonek
9608 4613
Reposted fromnfading nfading viatekwoj tekwoj

September 26 2013

zonek
7580 d4a3
Reposted fromnaplimak naplimak viafindesiecle findesiecle
zonek
Reposted fromlouve louve viafindesiecle findesiecle
zonek
8356 9e01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl